blaszki5.jpg

ForeMat

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Głównym celem projektu jest opracowanie:

 

- Dwóch scenariuszy rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych prowadzących do powstania polskich specjalności materiałowych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym.

- Listy kluczowych technologii materiałowych, które mogą przyczynić się do realizacji narodowej strategii rozwoju.

- Mapy najlepszych lokalizacji potencjalnych klasterów przemysłowych w zakresie wytwarzania i przetwórstwa nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

- Optymalnej strategii prac badawczych i rozwojowych uczestników konsorcjum oraz CZMiT CAMAT.

Zadania realizowane przez IMIM PAN w ramach projektu dotyczą głównie analizy stanu wiedzy, SWOT w zakresie technologii powłok.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji (technologii) oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed organizacją (technologią).

Wyniki projektu posłużą jako podstawa do podejmowania decyzji przez władze finansujące badania naukowe i rozwojowe, instytuty naukowe oraz przemysł.

Projekt realizowany jest przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć w metodologii Foresight, przy konsultacji z wysokiej klasy specjalistami z Polski i z zagranicy.

W realizacji projektu uczestniczą Polskie Platformy Technologiczne, których rola jest kluczowa przy określaniu barier materiałowych oraz wpływu technologii materiałowych na powstanie wyrobów i urządzeń zdolnych do konkurowania na rynkach światowych.

Projekt częściowo finansowany jest z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.