blaszki5.jpg

Projekty badawcze realizowane w IMIM PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Lp.

Tytuł
Rodzaj

Kierownik

Okres realizacji

 

Projekty badawcze finansowane przez  NCN


1.

Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania „in-situ".

  SONATA

Dr  M. Bieda-Niemiec

2012- 2016

2.

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn, Ni)Cu.

  OPUS

Dr A. Wierzbicka

2012-2016

3.
Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi.
2011/03/B/ST8/05165
 Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska 
4.
Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia.
2011/03/D/ST8/04103

 Dr inż. Roman Major 
5.
Zaawansowane badania efektu reorientacji wariantów martenzytu w plastycznie odkształconych monokryształach Ni-Mn-Ga.
2011/03/D/ST8/04017

 Dr inż. Maciej Szczerba 
6.

Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych.

  OPUS

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

2012-2016

7.
Przemiany fazowe oraz zmiany mikro-strukturalne w strefie połączenia dwu- i trój warstwowych układów platerów na bazie metali reaktywnych wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego.
2011/04/M/ST8/00401

 Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
2011-2015
8.

Badania procesu syntezy faz intermetalicznych   z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al./Ti i NiTi z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM.

 OPUS

Prof. dr hab. inż
J. Morgiel
2013-2016

9.

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwymiarowej.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
M. Faryna
2013-2016

10.

Badanie wpływu nanocząstek metali i pół-przewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych.

 OPUS

Dr hab. M. Lipiński 2013-2016

11.

Opracowanie antyzużyciowych, samouszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty  węglowo - węglowe. 

 HARMONIA

Dr hab. inż. Ł .Major

2013-2016

12.

Relacja zmian entropii i stężenia elektronów walencyjnych e/a w ferromagnetycznych stopach z pamięcią kształtu w celu optymalizacji efektu magnetycznego.

 HARMONIA

Dr hab. inż.
W. Maziarz

2013-2016

13.

Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

 PRELUDIUM

Dr inż. P. Czaja

2013-2016

14.

Wpływ dodatków stopowych na zdolność tworzenia się kwazikryształów w stopach na bazie układu Al.-Mn

 PRELUDIUM

Dr inż. K. Stan

2013-2016

15.

Analiza biomechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką

 OPUS

Dr hab. inż. Ł. Major

2013-2016

16.

Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i mono-kryształów o strukturze RSC w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego.

 OPUS

Dr hab.A. Pawełek

2013-2016

17.

Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

 

2013-2016

18.

Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trójwarstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metoda spajania wybuchowego.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
H. Paul

2013-2016

19.

Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu w celu poprawy własności optoelektronicznych.

 PRELUDIUM

Dr inż. G. Kulesza - Matlak

2014-2016

20.

Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X=Ga,Na).

 SONATA

Dr inż. T. Gancarz

2014-2017

21.

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/ podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd.

 OPUS

Dr inż. A. Sypień

2014-2017

22.

Ewolucja struktury i tekstury tytanu o czystości komercyjnej po złożonym procesie odkształcenia, podczas obróbki mechanicznej oraz termicznej, badana metodami Mikroskopii Optycznej.

 PRELUDIUM

Dr inż. J. Kawałko

2014-2016

23.

Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li.

 SONATA

Dr inż. A. Dębski

2015-2018

24.

Zaawansowane badania wpływu rzeczywistej struktury na efekt kaloryczny wykorzystujący zjawisko pseudosprężystości w stopach z pamięcią kształtu na bazie Fe

 SONATA

Dr inż. R. Chulist

2015-2018

25.

Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rsc po zmianie drogi deformacji oraz w procesie monotonicznego odkształcenia

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
H. Paul

2015-2018

26.

Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnieniem

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
P. Zięba

2015-2018

27.

Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych

 OPUS

Dr hab. inż. R. Major

2015-2018

28.

Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur

 PRELUDIUM

Dr inż. Z. Starowicz

2015-2017

29.

Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą intensywnej deformacji.

 OPUS

Prof. dr hab. inż. J. Dutkiewicz

2015-2018

30.

Opracowanie nowych wieloskładnikowych układów metalicznych o wysokiej entropii konfiguracyjnej i przeważającym udziale heksagonalnych roztworów stałych.

 SONATA

Dr inż. Ł. Rogal

2015-2018

31.

Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2

 OPUS

Dr hab. J.Wojewoda-Budka

2015-2018

32.

Wieloskalowa modyfikacja materiałów polimerowych przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii powierzchni w celu poznania mechanizmów chemo-mechano-aktywacji sercowych komórek progenitorowych.

 PRELUDIUM

Dr A. Mzyk

2015-2018

33.

Opracowanie biomimetycznych, samonapra-wialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe.

 OPUS

Dr hab. inż. Ł. Major

2015-2018

34.

Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o silnej teksturze krystalograficznej, heterogenicznych mikrostrukturalnie lub gruboziarnistych.

 PRELUDIUM

B.Kania

2016-2018

35.

Opracowane oraz wieloskalowa charakterystyka nanokompozytowych powłok biologiczno-tribologicznych o osnowie amorficznego węgla wzmacnianych metalicznymi nanocząstkami.

 PRELUDIUM

Mgr inż. M. Janusz

2016-2018

36.Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwaz-ikrystalicznej w proszku Al.-Cu-Fe otrzymywanym metodą mechanicznej syntezy.

 PRELUDIUMMgr inż. M. Mitka

2016-2018
37.Trójwymiarowa charakterystyka granic między-ziarnowych w metalach o strukturze regularnej ściennie centrowanej po odkształceniu plastycznym i rekrystalizacji.

 SONATADr inż. P. Bobrowski

2016-2019
38.
Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb

 OPUSDr hab. inż. P. Fima

2016-2019
39.
Bio- zgodne, anty-zużyciowe, dekoracyjne powłoki do oddziaływania z biologicznymi, korozyjnymi płynami ustrojowymi- opracowanie oraz ich wieloskalowa diagnostyka.

 OPUS
Dr hab. inż. R. Major

2016-2019
40.
Mechanizm reakcji wydzielania nieciągłego w ujęciu metod symulacji atomistycznych.
2016/21/D/ST8/01689

 SONATADr Marcela Trybuła2017-2019
41.
Mechanizmy zarodkowania i wzrostu nowych ziaren w procesie rekrystalizacji metali o sieci rsc i o wysokiej energii błędu ułożenia.
2016/21/D/ST8/01700

 SONATADr inż. Magdalena Miszczyk2017-2019
42.
Projektowanie i właściwości fizykochemiczne, termofizyczne niskotemperaturowych stopów metali na bazie galu.
2016/21/B/ST8/00324

 OPUSDr hab. inż. Tomasz Gancarz2017-2020
43.
Mechanizm formowania się warstw dyfuzyjnych w wielowarstwowych układach platerów na bazie metali lekkich o zwiększonej odporności udarowej.
2016/21/B/ST8/00462

 OPUSProf. dr hab. inż. Henryk Paul

2017-2020
44.
Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li.
2016/21/B/ST8/01031

 OPUSProf. dr hab. inż. Władysław Gąsior

2017-2020
45.
Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych.
2016/21/B/ST8/01181

 OPUSDr hab. inż. Wojciech Maziarz

2017-2020
46.
Funkcjonalne powłoki na bazie węgla na tytanowym podłożu, modyfikowane laserowo, umożliwiające integrację tkanki sercowej, a docelowo hamujące procesy wykrzepiania krwi.
2016/21/N/ST8/00186

 PRELUDIUMDr Klaudia Trembecka - Wójciga

2017-2020
47.
Mechanizm formowania się ziaren o orientacji {100}<001> w procesie rekrystalizacji odkształconych metali o sieci rsc o średniej i dużej energii błędu ułożenia.
2016/23/B/ST8/00439

 OPUSDr inż. Magdalena Miszczyk

2017-2020
48.
Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych bazujące na odtkankowej macierzy zewnątrzkomórkowej.
2016/23/B/ST8/01481

 OPUSDr hab. inż. Łukasz Major

2017-2020
49.
Mikrostrukturalne aspekty umacniania trudno-odkształcalnych stopów cynku przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody wyciskania.
2016/23/B/ST8/00724

 OPUSProf. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia


2017-2020
50.
Zaawansowane badania doświadczalno-teoretyczne powstawania pasm ścinania w warstwowych układach osnowa - bliźniak materiałów RSC
2016/23/B/ST8/01193

 OPUSDr hab. inż. Maciej Szczerba2017-2020
51.
Wieloskalowa analiza procesów fizykochemicznych podczas szybkiego prototypowania z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie kształtowania mikrostruktury i własności mechanicznych tworzyw metalicznych
2016/23/B/ST8/00754
 OPUSProf. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz2017-2020
52.
Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalitycznych.
2017/25/B/ST*/02804

 OPUSDr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska


2018-2021
53.
Kształtowanie obróbką laserową natryskanych zimnym gazem powłok cermetalowych zawierających smar stały.
2017/25/B/ST8/02228

 OPUSDr inż. Anna Góral

2018-2021
54.
Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleni nieciągłych - eksperyment vs.modelowania.
2017/25/B/ST8/02198

 OPUSProf. dr hab. inż. Paweł Zięba

2018-2021
55.
Adaptacyjne struktury martenzytyczne - wpływ modulacji oraz inwersyjnych błędów ułożenia na strukturę krystaliczną oraz efekt magnetycznie indukowanego odkształcenia.
2017/25/B/ST8/02524

 OPUSDr hab. inż. Robert Chulist

2018-2021
56.
Analiza mechanizmów umocnienia nowoczesnego biodegradowalnego stopu cynku z miedzią odkształconego w złożonym procesie.
2017/25/N/ST8/02870

 PRELUDIUMMgr inż. Anna Jarzębska

2018-2021
57.
Nowe kapiele cytrynianowe do osadzania nanokrystalicznych powłok niklowych o podwyższonej twardości
2017/01.X/ST8/01357

 MINIATURADr Agnieszka Bigos

2018-2021
58.
Tworzenie i wzrost faz kwazikrystalicznych i ich bliskich aproksymantów w procesie starzenia nowych stopów aluminium
2017/26/D/ST8/01201

 SONATADr inż. Katarzyna Stan - Głowińska

2018-2021
59.
Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu.
2017/27/B/ST8/01092

 OPUSDr inż. Anna Korniewa - Surmacz


2018-2021
60.
Wpływ stężenia litu w stopach Pb-Li na zwilżalność oraz efektywność ekstrakcji metali cienkich warstw katalitycznych w porowatych kapilarach ceramicznych. Badania, modelowanie.
2017/27/B/ST8/01464

 OPUSProf. dr hab. inż. Władysław. Gąsior2018-2021
61.
Wpływ rozkładu orientacji granic ziaren na przewodnictwo jonowe w tworzywach na bazie dwutlenku cyrkonu.
2017/27/B/ST8/00143

 OPUSProf. dr hab. inż. Marek Faryna2018-2021
62.
Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych
2018/31/B/ST8/03294

 OPUSdr hab. M. Lipiński2019-2023
63.
Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich, jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych.
2018/29/B/ST8/02200

 OPUSProf. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

 


2019-2022
64.
Opracowanie nowej metody nanoszenia kompozytowych powłok NiAl(CrB2) przez mechaniczne wbijanie proszku w podłoże metaliczne.
2018/29/N/ST8/02427

 PRELUDIUMMgr Maciej Szlezynger

2019-2022
65.
Wpływ warstwy grafenu na procesy zachodzące na granicy faz ciekły metal-stałe podłoże.
2018/29/B/ST8/02558

 OPUSDr inż. Janusz Pstruś
 
2019-2022
66.
Krystalograficzno - fenomenologiczny model termosprężystej przemiany martenzytycznej dla stopów Heuslera.
2018/29/B/ST8/02343

 OPUSDr hab. inż. Robert Chulist

2019-2022
67.
Morfologiczne i teksturowe uwarunkowania formowania się adiabatycznych pasm ścinania w metalach.
2018/31/B/ST8/00942

 OPUSProf. dr hab. inż. Henryk Paul

2019-2022
68.
Charakterystyka strukturalna oraz analiza właściwości funkcjonalnych nowej grupy wieloskładnikowych stopów Hauslera na osnowie Ni-Mn-Ga.
2018/31/N/ST8/03488

 PRELUDIUMMgr A. Brzoza

2019-2022
69.
Właściwości termodynamiczne stopów z układów Mg-Pd oraz Mg-Pt.
2018/31/B/ST8/01371

 OPUSDr hab. inż. Adam Dębski2019-2022
70.
Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemne-go w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło - fazowymi.
2018/31/B/ST8/01172

 OPUSProf. dr hab. inż. Paweł Zięba

2019-2022
71.
Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezu.
2019/03/X/St5/00053

 MINIATURA
Dr Sylwia Terlicka
2019-2020
72
Wpływ topografii powierzchni biomateriału tytanowego na adhezję i proliferację fibroblastów

 PRELUDIUM
Mgr inż. Przemysław Kurtyka2019-2021
73Optymalizacja procesu wytwarzania stopów na bazie Ni-Mn-Ga metodą odlewania na wirujący walec w celu modyfikacji ich właściwości funkcjonalnych

 PRELUDIUM BIS
Dr hab. inż. Maciej Szczerba
2021-2025
 

Projekty badawcze  finansowane przez NCBiR


1.

Modelowanie właściwości powłok wielowarstwowych w aspekcie wybranych parametrów ich budowy wraz z weryfikacją technologiczną. SINPO
PBS1/A5/1/2012

 


Prof. dr hab. inż.
Jan Bonarski


2012-2015
2.
Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza. TIKSO-STAL

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)
PBSProf. dr hab. inż
J. Dutkiewicz
2013-2016
3.

Innowacyjna technologia wytwarzania węglików spiekanych na narzędzia dla geotechniki. GONAR

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

 INNOTECH

Prof. dr hab. inż
J. Dutkiewicz

2013-2016

4.

Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach. CERGRAF

(Lider konsorcjum: Politechika Warszawska)

 GRAF-TECH

Prof. dr hab. inż
J. Morgiel

2012-2016

5.

Nowoczesne zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego. - GRAMCOM

(Lider konsorcjum: ITME Warszawa)

 GRAF-TECH

Prof. dr hab. inż
J. Dutkiewicz

2013-2016

6.

Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego. COOLMAT          

(Lider konsorcjum: IMN Gliwice)
                                                  
 PBS

Dr hab. inż.
W. Maziarz

2013-2016

7.

Opracowanie technologii wytwarzania implanto-dystryktorów- innowacyjnego rozwiązania dla protetyki stomatologicznej. Badania materiałowe, modelowe i badania metod obróbki. ImpDys  

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

 PBS

Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia

2014-2016

8.

Opracowanie innowacyjnej technologii formowania ze stano stało-ciekłego nowej generacji stopów magnezu oraz nanokompozytów magnezowych

 LIDER

Dr inż. Ł. Rogal

2015-2017

9.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich.           

(Lider konsorcjum: MBL Poland Sp. z o.o.)

 DEMONSTRATOR
+POIG

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

2013-2016

10.

In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production.  Inline PV

(Lider konsorcjum: IKiFP PAN)

 Polsko - norweska wspólpraca badawcza

Prof. dr hab. inż. P. Zięba

2014-2016

11.

Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzów w procesie odlewania ciągłego. - CASTBRASS       

(Lider konsorcjum: AGH)

 PBS

Prof. dr hab. inż.
W. Wołczynski

2015-2017

12.

Opracowanie innowacyjnej metody koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych.     AWB1  

(Lider konsorcjum: AGH)

 PBS

Prof. dr hab. inż.
W. Wołczynski

2015-2017

13.

Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca. BIO-VALVE 

(Lider konsorcjum: FRK Zabrze)

 PBS

Dr hab. inż. R. Major

2015-2018

14.

Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze.-VOLTER

(Lider konsorcjum: KB-H Acord Sp. z o.o.)

 GEKON

Prof. dr hab. inż.
P. Zięba

2015-2017

15.
Innowacyjne elastyczne pokrycia fotowoltaiczne. GEKON-EPF
(Lider konsorcjum LUBAWA S.A.)

 Dr inż. K. Drabczyk

2016-2018
16.

Nietrombogenne kompozyty metalowo - polimerowe z adoptowalną elastycznością w skali mikro i makro dla nowej generacji zastawek, dedykowanych dla systemu wspomagania serca.

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

  M-ERA.NET

Dr hab. inż. R. Major

2016-2018

17.
Optymalizacja antybakteryjna wysokoodkształca nych stopów tytanu na implanty kręgosłupa i narzędzia chirurgiczne - SPD-BioTribo

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

  M-ERA.NETDr hab. inż. Ł. Major2016-2018
18.Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza -jawIMPLANT
M-ERA.NET2/2016/05/2017

 ERA-NETDr hab. inż. Roman Major


2017-2019
19.
Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim
POWR.03.02.00-00-1043/16

 POWERProf. dr hab. inż. Paweł Zięba2017-2021
20.
Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy
TECHMASTRATEG1/347200/11/NCBR/2017

 TECHMAT-STRATEGDr hab. inż. Wojciech Maziarz
2018-2021
21.
Jednoczęściowy miniaturowy wirnik 4D dla pompy krwi - 4DbloodROT
M-ERA.NET2 2017/2019

 ERA-NETDr hab. inż. Roman Major
2018-2021
22.
Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych.
TECHMASTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

  TECHMAT-STRATEGDr hab. Piotr Panek2019-2022
23.
Nowoczesnych technologie wytwarzanie funkcjonalnych materiałów magnetycznych dla zastosowań elektro-mobilnych i medycznych.
TECHMASTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

  TECHMAT-STRATEG Dr hab. inż. Wojciech Maziarz2019-2022
24.
Opracowanie niskoodpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami selektywnymi i ich stopami.
TECHMASTRATEG2/412341/3/NCBR/2019

  TECHMAT-STRATEGProf. dr hab. inż. Henryk Paul2019-2022
 

Projekty badawcze MNiSzW


1.

Badania wpływu odwrotnych transformacji bliźniaczych na własności mechaniczne materiałów RSC.
IP 2012 060072

 


Dr inż. Maciej Szczerba2.
Badania termodynamiczne stopów Ag-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru.
IP 2012 035572

 Dr inż. Adam Dębski

 
3
Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w stopach Ag-Bi-Ni.
IP 2012 035672

 Dr hab. inż. Przemysław Fima

 
4.
Opracowanie i weryfikacja doświadczalna metodologii pomiaru naprężeń własnych opartej na rentgenowskiej tomografii dyfrakcyjnej.

Diamentowy grantB. Kania2013-2016
5.

Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Zn-Mn-Mo z wodnych kąpieli cytrynianowych

 Iuventus
 Plus

Dr inż.
H. Kazimierczak

2015-2017

6.

Efekt dodatku Li, Na oraz Si do eutektyki Al-Zn na zjawiska zachodzące podczas lutowania. Iuventus
 Plus

Dr inż. T. Gancarz

2015-2017

7.

Wpływ nanocząstek Al2O3 I SiC na mikrostrukturę I właściwości mechaniczne wysokoentropowych stopów FeNiCoCrMn I AlCoCrFeNi

 Iuventus
 Plus

Dr inż. Ł.Rogal

2015-2017

8.

Wpływ modyfikacji strukturalnej stopów Ni-Mn-Ga na zakres temperaturowy występowania efektu magnetycznej pamięci kształtu

 Iuventus
 Plus

Dr inż. R. Chulist

2015-2017

9.
Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczes-nych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego.
(Lider konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 MPHRProf. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia
2016-2018
10.
Organizacja Krajowej konferencji Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2020 oraz opracowanie Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej
DIALOG 0013/2017

 DIALOG
Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

2017-2018
11.
Doktorat Wdrożeniowy
6/DW/2017/01/1

 Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba2017-2021
12.
Granty na granty - promocja jakości III
4155/GGPJ3-19/H2020/0

 Dr Aldona Mzyk
2019
 

Projekty badawcze finansowane ze środków UE


1.
Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania -ZAMAT
POIG.01.01.02.-00-015/09


Prof. dr hab. inż.Władysław Gąsior


2.
Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim
POKL.04.01.01.-00-004/10

 Prof. dr hab. inż. Paweł. Zięba

 
3.
Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej.
POIG.02.01.00-12-175/09-02

 Prof.dr hab. inż.Władysław Gąsior

 
4.
Advanced study of the influence of Real structure of magnetic field - induced strain in Ni-Mn-Ga single crystals POIG.01.1.2 HOMING PLUS/2013-8/3

 Dr inż. Robert Chulist

 
5.
Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN - INNVIN
NMP3-SA-2012-29056 7 PR

 Prof. dr hab. inż. Jan Bonarski

 
6.In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production. Inline PV
POL-NOR/199380/89/2014

 Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba 
7.Program ERASMUS +
2014-1-PL01-KA103-001793

 Prof. dr hab. inż. Marek Faryna 
8.
Program ERASMUS+
2016-1-PL01-KA103-015249

 ERASMUSProf. dr hab. inż. Marek Faryna2016-2017
9.
Program ERASMUS+
2017-1-PL01-KA103-036313

 ERASMUSProf. dr hab. inż. Marek Faryna2017-2018
10.
Program ERASMUS+
2018-1-PL01-KA103-048124

 ERASMUSProf. dr hab. inż. Marek Faryna2018-2019
11.
Program ERASMUS+
2019-1-PL01-KA103-061862

 ERASMUSProf. dr hab. inż. Marek Faryna2019-2020

Projekty badawcze finansowane w ramach Programów Operacyjnych


 1.Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim
POWR.03.02.00-00-1043/16

 POWRProf. dr hab. inż. Paweł Zięba2017-2021
2.
Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania
POIR.04.01.01.-00-0001/17

 POIRDr hab. Marek Lipiński
2018-2021
3
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultrawytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym", nr POIR.01.01.01-00-0418/19-00

 POIRdr hab. inż. Wojciech Maziarz
2020-2023
 

Pozostałe  projekty


1.

Program "Uczenie się przez całe życie"
 ERASMUS+

Prof. dr hab. inż.
M. Faryna

Dr inż.
H. Kazimierczak
2015-2016

2.
Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025" oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku"

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOGProf. dr hab. inż. Paweł Zięba2020-2021
3.
Program wymiany bilateralnej naukowców z Czechami
PPN/BIL/2018/1/00118/U/00001

 Dr hab. inż. Wojciech Maziarz
2019-2020