Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Dr inż. Przemysław Skrzyniarz

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Tytuł pracy: Charakterystyka mikrostruktury spoin Ag/X/Ag (X = Sn, In) uzyskanych w wyniku niskotemperaturowego lutowania dyfuzyjnego (Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering).

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Jan Czerwiec

Kierownik pracy: dr hab. Monika Marzec

Tytuł pracy: Właściwości fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD (Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Paulina Indyka

Kierownik pracy: dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman, prof. PAN

Tytuł pracy: Optymalizacja mikrostruktury i właściwości powłok Ni-W osadzanych elektrochemicznie (Microstructure and properties optimization of electrodeposited Ni-W coatings)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Łukasz Rogal

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz

Tytuł pracy: Opracowanie technologii tiksotropowego odlewania wybranych stopów żelaza i aluminium oraz charakterystyka otrzymanych tiksoodlewów (Developing steel and aluminum alloy thixoforming technology and characterization of the obtained thixo-casts)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Michał Trębala

Kierownik pracy: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Tytuł pracy: Migracja potasu w ferrycie potasowym (β-K2Fe22O34) i jej zastosowanie do optymalizacji własności katalitycznych (Migration potassium in β-K2Fe22O34 and its applications to optimize the catalytic properties)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Sylwia Pawlak

Kierownik pracy: dr hab. inż. Jan Bonarski, prof. PAN

Tytuł pracy: Charakterystyka naprężeń obszaru karbu strukturalnego w materiale o kontrolowanej lokalizacji pęknięć (Stress characteristics of the notch area of the in the material with a controlled fracture location)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Katarzyna Berent

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Tytuł pracy: Charakterystyka struktury i wybranych właściwości ferroelektrycznych materiałów na osnowie ceramiki PZT (Characterization of the structure and properties of ferroelectric materials based on the PZT ceramics.)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Maria Grolik

Kierownik pracy: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ

Tytuł pracy: Synteza i właściwości podłoży polimerowych do hodowli komórkowych stosowanych w okulistyce (Synthesis and propertiesof polymeric cell culture supports for applications in ophthalmology)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr Agnieszka Bigos

Opiekun pracy: dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman, prof. PAN

Tytuł pracy: Wpływ wybranych parametrów elektroosadzania na właściwości nanokrystalicznych powłok metalicznych Ni-Mo oraz kompozytowych Ni-Mo/Al2O3 (Influence of chosen electrodeposition parameters on properties of nanocrystalline metallic Ni-Mo and composite Ni-Mo/Al2O3 coatings)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Katarzyna Maksymow

Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Bogusław Major

Tytuł pracy: Modyfikacja powierzchni biomateriałów przeznaczonych do terapii układu krążenia (The surface modification of biomaterials intended for the therapy of cardiovascular diseases)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Maciej Kopeć

Opiekun pracy: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

Tytuł pracy: Charakterystyka micelarnych cienkich warstw polimerowych otrzymanych metodą warstwa po warstwie (Micellar polyelectrolyte multilayers for photochemical applications)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Piotr Natkański

Opiekun pracy: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

Tytuł pracy: Rola nanokompozytowych adsorbentów hydrożelowo-glinokrzemianowych jako prekursorów funkcjonalnych materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych (The role of the hydrogel-clay nanocomposite adsorbents as precursors of functional oxide materials for catalytic applications)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Agnieszka Szpak

Opiekun pracy: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

Tytuł pracy: Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza jako kontrasty w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego (MRI) - synteza i modyfikacje powierzchniowe (Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as contrast agents in magnetic resonance imaging (MRI) - synthesis and surface modifications)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Magdalena Maria Miszczyk

Opiekunowie pracy: Prof. dr hab. inż. Henryk Paul oraz Prof. Julian H. Driver, Dr Claire Maurice

Tytuł pracy: Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali o sieci rsc. (Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Agnieszka Jelonek

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Barbara Oleksyn, dr Agnieszka Skórska-Stania

 

Tytuł pracy: Implant kostny o charakterze nośnika leków - projektowanie, synteza oraz wybrane właściwości (Bone implant as a drug carrier - designing, synthesis and selected properties)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Agata Kukuła - Kurzyniec

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz, dr inż. Anna Góral


Tytuł pracy: Wytwarzanie i charakteryzacja amorficzno - nanokrystalicznych kompozytów na osnowie Al i jego stopów (Elaboration and characterization of amorphous - nanocrystalline composites based on Al and Al alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Wojciech Jerzy Skuza

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Henryk Paul, dr inż. Katarzyna Berent


Tytuł pracy: Wieloskalowa charakterystyka połączeń w platerach Ti/Cu spajanych metodą wybuchową (Multi-scale characterization of Ti/Cu clads manufactured by explosive welding method)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Dagmara Małgorzata Fronczek

Opiekunowie pracy: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN, dr inż. Robert Chulist


Tytuł pracy: Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na powierzchni połączenia platerów wytwarzanych z użyciem energii wybuchu (Microstructural and kinetic characterization of the phenomena occurring at the clads' interfaces manufactured by explosive welding)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Klaudia Trembecka-Wójciga

Opiekunowie pracy: dr hab. inż. Major Roman, prof. PAN, dr Aldona Mzyk


Tytuł pracy: Biomimetyczne powłoki na bazie węgla aktywujące komórki macierzyste z krwi w warunkach dynamicznych (Biomimetic carbon based coatings which activate stem cells from blood in dynamic conditions)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Anna Wójcik

Opiekunowie pracy: dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN, dr inż. Maciej Szczerba


Tytuł pracy: Struktura i odwrotny efekt magnetokaloryczny w stopach Heuslera Ni-Co-Mn-Sn-Me (Me=Fe, Cu, Si) (Structure and inverse magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn-Me (Me=Fe, Cu, Si) Heusler alloys)


Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Anna Wieczorek

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Paweł Moskal, dr Andrzej Kochanowski


Tytuł pracy: Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR (Development of novel plastic scintillators based on polyvinyltoluene for the hybrid J-PET/MR tomograph)


Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Jakub Fitas

Opiekun pracy: dr hab. Monika Marzec (WFAIS UJ)


Tytuł pracy: Ferroelektryczne ciekłe kryształy do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych nowej generacji (Ferroelectric liquid crystals for use in a new generation of opto-electronic devices)


Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Izabella Kwiecień

Opiekun pracy: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN


Tytuł pracy: Zjawiska dyfuzyjne w strefie reakcji stopów Al1050/Ni201 po zgrzewaniu wybuchowym (Diffusion phenomena at the interface zone of A11050/Ni201 explosively welded clads)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Damian Kalita

Opiekun pracy: dr hab. inż. Łukasz Rogal, prof. PAN


Tytuł pracy: Mikrostruktura, właściwości mechaniczne i efekt supersprężysty w stopach Ti-Nb-X wytwarzanych metalurgią proszków (Microstructure, mechanical properties and superelasticity in Ti-Nb-X alloys manufactured by powder metallurgy)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Gabriela Imbir

Opiekun pracy: dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN


Tytuł pracy: Biomechanika i morfologia odzwierzęcej tkanki acellularnej poddanej funkcjonalizacji powierzchniowej (Biomechanical and morphological effect on the acellular animal origin tissue caused by surface functionalization)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Krzysztof Szymkiewicz

Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel (IMIM PAN)


Tytuł pracy: Wpływ azotowania plazmowego i gazowego na mikrostrukturę stopu Ti-6Al-7Nb (Effect of plasma and gas nitriding on microstructure of Ti-6Al-7Nb alloy)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Martyna Strąg

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia, dr inż. Łukasz Maj


Tytuł pracy: Charakterystyki orientacji i właściwości mechaniczne biokompozytowych muszli mięczaków (Orientation characteristics and mechanical properties of biocomposite mollusk shells)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Miłosz Zabrocki

Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior (IMIM PAN)


Tytuł pracy: Właściwości termodynamiczne ciekłych stopów z układów Ga-In-Li oraz Ga-Ge-Li (Thermodynamic properties of Ga-In-Li and Ga-Ge-Li liquid alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Monika Bugajska

Opiekun pracy: dr hab. inż. Przemysław Fima, Prof. PAN


Tytuł pracy: Właściwości termodynamiczne stopów Ag-Li-Sb (Thermodynamic properties of Ag-Li-Sb alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Monika Czerny

Opiekun pracy: dr hab. inż. Robert Chulist prof, PAN


Tytuł pracy: Wpływ orientacji krystalograficznej osnowy oraz rodzaju i wielkości wydzieleń na efekt supersprężysty w stopach z pamięcią kształtu na bazie żelaza (The effect of crystallographic orientation of matrix and precipitation hardening on the superelastic strain in Fe-based shape memory alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Alexandra Dobosz

Opiekun pracy: dr hab. inż. Tomasz Gancarz, prof. PAN


Tytuł pracy: Właściwości termofizyczne stopów z układu Ga-Sn-Zn (Thermophysical Properties of Ga-Sn-Zn Alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Agnieszka Brzoza-Kos

Opiekunowie pracy: Dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. PAN, Dr inż. Paweł Czaja


Tytuł pracy: Struktura oraz właściwości magneto-mechaniczne stopów Heuslera Ni-Mn-Ga (Co,Cu) po szybkiej krystalizacji (Crystal structure and magneto-mechanical properties of Ni-Mn-Ga-(Co,Cu) Heusler alloys after rapid solidification)

Karta informacyjna o pracy badawczej