Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj 

Tytuł Projektu:

Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim

nr POWR.03.02.00-00-IO43/16-00

Cel Projektu:

Celem głównym Projektu jest wdrożenie w latach 2017-2021 przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie nowego programu międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim.

Badania naukowe prowadzone przez uczestników studiów doktoranckich będą profilowane pod kątem ich aplikacyjnego charakteru(komercjalizacja rezultatów).

Studia doktoranckie realizowane w Projekcie prowadzone będą w systemie stacjonarnym oraz bezpłatnym dla uczestników.

Główne rezultaty Projektu:

8 uczestników studiów doktoranckich, w tym co najmniej 4 kobiety, uzyska stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Zrealizowanych zostanie 397h dydaktycznych specjalistycznych wykładów (w j. angielskim).

Uczestnicy Projektu opublikują co najmniej 8 artykułów naukowych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. 

Szacuje się także, że otrzymają co najmniej 8 nagród i wyróżnień na międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych oraz wezmą udział w 8 projektach B+R realizowanych z udziałem przedsiębiorstw. 

Wypłacone zostaną 32 roczne stypendia naukowe motywacyjne (8 studentów x 4 lata). 

Łączna liczba puntów ECTS w pełnym cyklu kształcenia/1 doktoranta = 44. 

Grupa docelowa: 

absolwentki/absolwenci, którzy uzyskali określone w Art. 2 ust. 18g) Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym kwalifikacje drugiego stopnia na kierunkach z obszarów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, potwierdzony odpowiednim dyplomem - polskim lub zagranicznym lub status beneficjenta programu "Diamentowy Grant") - 8 doktorantów, w tym co najmniej 4 kobiety.  

Zadania Projektu: 

1) Opracowanie nowego programu studiów doktoranckich 

2) Realizacja procesu dydaktycznego studiów doktoranckich 

3) Umiędzynarodowienie programu studiów doktoranackich 

4) Wypłata stypendiów naukowych motywacyjnych. 

Wartość Projektu:

1 051 596, 00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

886 285, 11 zł