Untitled Document

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Z WYKŁADOWYM JĘYZKIEM ANGIELSKIM
§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim”, realizowany w okresie 1 sierpnia 2010 roku – 30 czerwca 2015 roku przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie (IMIM PAN), na podstawie umowy o dofinansowanie tego projektu zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Umowa Nr UDA-POKL.04.01.01-00-004/10);
studiach doktoranckich – należy przez to rozumieć interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim realizowane w ramach projektu przez IMIM PAN;
kandydatce/kandydacie – należy przez to rozumieć każdą osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia doktoranckie realizowane w ramach projektu;
limicie miejsc – należy przez to rozumieć limit sześciu miejsc dla I edycji studiów doktoranckich oraz limit ośmiu miejsc dla II edycji studiów doktoranckich;
Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu z siedzibą pod adresem: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25;
platformie e-learningowej – należy przez to rozumieć platformę e-learningową projektu umieszczoną pod adresem www.imim-phd.edu.pl ;
zgłoszeniu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć każde zgłoszenie przesłane za pomocą formularza rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczonego na platformie e-learningowej. zgłoszeniu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć każde zgłoszenie przesłane za pomocą formularza rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczonego na platformie e-learningowej.


§ 2

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się kandydatka/kandydat, która/który spełnia następujące warunki formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny (polski lub zagraniczny);
3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach objętych programem studiów doktoranckich (weryfikacja znajomości języka angielskiego następuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 4) wypełni za pomocą platformy e-learningowej następujące dokumenty, których wzory umieszczono pod adresem: www.imim-phd.edu.pl :
a) formularz rejestracji zgłoszenia rekrutacyjnego;
b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z uzasadnieniem i opisem dotychczasowego dorobku naukowego;
c) kwestionariusz osobowy.
5) Nabór dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 4) niniejszego regulaminu, rozpoczyna się dla I edycji studiów doktoranckich w dniu 1 września 2010 roku, o godz. 9.00 i trwa do dnia 7 września 2010 roku, do godz. 12.00 lub do przesłania przez kandydatów 12 zgłoszeń rekrutacyjnych.
6) Nabór dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 4) niniejszego regulaminu, rozpoczyna się dla II edycji studiów doktoranckich w dniu 1 września 2011 roku, o godz. 9.00 i trwa do dnia 7 września 2011 roku, do godz. 12.00 lub do przesłania przez kandydatów 16 zgłoszeń rekrutacyjnych.
7) Kandydatka/kandydat który zarejestruje swoje zgłoszenie rekrutacyjne za pomocą platformy e-learningowej, zostanie wpisany na listę kandydatek/kandydatów oraz otrzyma indywidualny numer zgłoszenia rekrutacyjnego.

§ 3

1. Warunkiem merytorycznym przyjęcia na studia doktoranckie jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z kandydatką/kandydatem na studia doktoranckie w języku angielskim przez Komisję Rekrutacyjną IMIM PAN, powołaną przez Radę Naukową IMIM PAN.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej IMIM PAN wchodzą: Dyrektor IMIM PAN, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IMIM PAN oraz Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN.
3. Kandydat, który zarejestrował swoje zgłoszenie zgodnie z procedurą opisaną w § 2 niniejszego regulaminu, przedkłada Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:
a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie (wzór: www.imim-phd.edu.pl);
b) oświadczenie kandydatki/kandydata o nie posiadaniu otwartego przewodu doktorskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o nie pobieraniu stypendium doktoranckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wzór: www.imim-phd.edu.pl);
c) list motywacyjny w języku angielskim oraz w języku polskim;
d) curriculum vitae;
e) kserokopię dowodu osobistego;
f) odpis dyplomu ukończenia studiów;
g) kserokopię indeksu ukończonych studiów lub suplement;
h) pisemną opinię naukową dotychczasowego opiekuna naukowego lub w razie jej braku pisemną opinię naukową przyszłego opiekuna naukowego zaakceptowanego przez Kierownika Studium Doktoranckiego IMIM PAN;
i) Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są ogólne zagadnienia dotyczące inżynierii materiałowej, prezentacja resume z dotychczasowego dorobku naukowego kandydatki/kandydata, omówienie wizji jej/jego rozwoju naukowego oraz ocena znajomości języka angielskiego przez kandydatkę/kandydata.

4. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wystawiona zostanie ocena w skali od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa). Ocena ta jest średnią ocen wystawionych przez wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej.
5. Jeżeli pozytywną ocenę rekrutacyjną uzyska większa od limitu miejsc liczba kandydatek/kandydatów, o przyjęciu na studia doktoranckie decyduje ranking kandydatów. Ranking utworzony zostanie na podstawie ocen uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Od negatywnej decyzji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie. Odwołanie musi zostać wniesione w ciągu 14 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji rekrutacyjnej kandydatce/kandydatowi na studia doktoranckie. Ostateczną decyzję w sprawie rozstrzygnięcia odwołania podejmuje Dyrektor IMIM PAN.
7. Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla naboru do I edycji studiów doktoranckich ustala się na dzień 13 września 2010 roku, o godz. 10.00.
8. Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla naboru do II edycji studiów doktoranckich ustala się na dzień 13 września 2011 roku, o godz. 10.00.

§ 4

1. W sierpniu i wrześniu 2010 roku przeprowadzona zostanie kampania promocyjno-informacyjna dla I edycji studiów doktoranckich.
2. Kampania promocyjno-informacyjna dla II edycji studiów doktoranckich zostanie przeprowadzona najpóźniej do dnia 31 maja 2011 roku.
3. W trakcie kampanii promocyjno-informacyjnej, do publicznej wiadomości podane zostaną tryb i warunki rekrutacji oraz skrócony opis studiów doktoranckich.
4. Kampania promocyjno-informacyjna musi zostać zrealizowana według obowiązujących w trakcie jej trwania wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 5

Na drugi rok lub na wyższe lata studiów doktoranckich można przyjąć kandydatkę/kandydata, który:
1) dotychczas studiował na odpowiednim roku studiów doktoranckich,
2) przystąpi do egzaminu organizowanego w języku angielskim przez Komisję Rekrutacyjną, w sytuacji zwolnienia miejsca na liście uczestników studiów doktoranckich.
2. Do rekrutacji na drugi rok lub na wyższe lata studiów doktoranckich, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu.


Przewodniczący Rady Naukowej IMIM PAN