Informacje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


W dniu 6 maja 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zawarły Umowę o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (akronim: KISD). 
Wspólna Szkoła Doktorska prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej KISD https://kisd.ifj.edu.pl/
Wkrótce na stronie IMIM PAN i stronie KSID zostanie zamieszczone ogłoszenie o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, zawierające szczegółowy zakres egzaminów wstępnych oraz proponowane tematy badawcze, realizowane w poszczególnych Jednostkach.