blaszki5.jpg

Współpraca zagraniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w roku 2017

 

Lp

Temat/nazwisko koordynatora

Współpartner

1

 ROSJA

1

Umowa dotycząca rozwoju wspólnych zadań nad zastosowaniem metody intensywnego odkształcenia skręcaniem pod wysokim ciśnieniem do uzyskiwania unikalnych właściwości w stopach metali i układach złożonych, metaliczno-metalicznych i innych. (2014-2019)

International agreement upon development of common investigations of the application of intensive deformation by high pressure torsion in order to acquire exceptional properties in alloys and complex metallic and other systems.

prof. Tomasz Czeppe


Institute of Metal Superplasticity Problems Russian Academy of Science.


Prof. Radik R. Mulyukov


2

 SŁOWACJA

 

2a

Badania wpływu niestabilności odkształcenia plastycznego na rodzaje pękania stopów Mg-Li-Zn z wykorzystaniem metody emisji akustycznej

Investigations of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission method (2016-2018) - złożony, czeka na zatwierdzenie

prof. Henryk Paul


Institute of Materials and Machine Mechanics SAV, Bratysława

dr Stanislav Kudela

2b

Umowa o wzajemnym zacieśnianiu współpracy, wymianie informacji naukowej, udoskonalaniu programów badawczo-edukacyjnych i wymianie osobowej kadry naukowej i doktorantów. (2013-2017)

Cooperation agreemet of promoting and reinforcing the co-operation, the mutual exchange of information, the improvement of research and education programmes and exchange of professors, researchers and students

Departament of Metals Forming, Faculty of Metallallurgy,

Technical University of Kosice, Słowacja

 2c

Kompleksowe badania procesów łączenia materiałów. (2017-2022)

Comprehensive studies on joining processes.

prof. Joanna Wojewoda-Budka

 

Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences

Watsonova 47, 040 01 Kosice, Słowacja

dr Karel Saksl

3

 UKRAINA

3

Mikrostruktura i właściwości fizyko-chemiczne warstw elektrolitycznych Zn-Mo. (2015-2017)

Microstructure and physical/chemical properties of electrolitic Zn-Mo layers.

dr Zbigniew Świątek


Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NASU.

prof. Stepan Kiyak

 

5

 AUSTRIA

5

Własności termodynamiczne stopów litu dla nowych materiałów anodowych w bateriach (2014-2017)

Thermodynamics of lithium alloys for novel anode materials in batteries

prof. Przemysław Fima


Departament of Inorganic Chemistry/Materials Chemistry,

University of Vienna

prof. Hans Flandorfer


5

 HISZPANIA

 

5a

Analiza orientacji krystalograficznej mikrostruktury, rentgenowska tomografia teksturowa i ocena naprężeń własnych służące poznaniu mechanizmów procesu mineralizacji zaawansowanych bio materiałów.

Analysis of crystallographic orientations and microstructure, X-ray texture tomography, and stress evaluation applied for understanding the mechanisms occurring during mineralization processes of advanced bio-materials

University of Granada,

prof. A. Checa,

prof. A.R. Navarro

 

5b

Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu.

Development of novel magnetic shape memory alloys

prof. Wojciech Maziarz

University of Balearic Islads, Department of Physics

prof. Eduard Cesari

 

6

BUŁGARIA

6a

Szkła metaliczne: lepkość, stabilność termiczna a własności mechaniczne (2015-2017)

Metallic glasses:viscous flow, termal stability in relation to mechanical properties

prof. Tomasz Czeppe

Institute for Metal Science, Equipment and Technologies "Acad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Krassimir Russew

 6b

Wpływ nanowymiarowych dodatków na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów i powłok (2015-2017)

Influence of nanosized additives on the physical and mechanical properties of the bulk materials and coatings

prof. Paweł Zięba

Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences

prof. Zdravka Karaguiozova


7

 WIELKA BRYTANIA

7

Kompozyty metaliczne otrzymywane metodami metalurgii proszków i kształtowania tiksotropowego

Metal base composites prepared using powder metallury and semisolid forming methods

Dr Łukasz Rogal

University of Leicester

Mechanics of Materials Reseach Group

Prof. Helen Atkinson

8

 JAPONIA

8a

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów, wspólnym organizowaniu konferencji naukowych

Graduate School of Science and Engineering for Research ,

Graduate School of Science and Engineering for Edukacation,

University of Toyama

8b

Opracowanie właściwości powierzchni biomateriału w celu regulacji odpowiedzi komórkowej (2017-2019)

Development of biomaterial interface for controlling cellular functions

dr Aldona Mzyk

Kansai University, Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering

Professor Sachiro Kakinoki


9

NIEMCY

9

 

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów (12.2015-12.2017)

 

1.Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Niemcy

Fraunnhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren

2.AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

3. Instytut Odlewnictwa, Kraków

 10

 IRAN

 10

Mikrostruktura i własności Al, Mg, Ti oraz ich stopów przetwarzanych z wykorzystaniem technik intensywnego odkształcenia plastycznego.
The microstructure and properties of Al, Mg and Ti pure metals and alloys manufactured by the SPD technique.

Zmiany mikrostrukturalne i składu chemicznego w pobliżu powierzchni łączenia w spajanych wybuchowo wielowarstwowych kompozytach na bazie Al, Mg, Ti oraz ich stopów.
The microstructure and chemical composition changes near the interface of explosively welded multi-layered composites based on Al(alloy), Mg(alloy) Ti(alloy). (2015-2019)

prof. Henryk Paul

Shahid Rajace
Teacher Training University (SRTTU)-Teheran. Iran

 

prof. Seyed Mahmood Fatemi

 


 11

CZECHY

 11

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów,(25.10.2016-24.10.2021)

Vsb-TECHNICAL University of Ostrava Czechy

 

 12

 WŁOCHY

 12

Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysoko-temperaturowych stopów lutowniczych.

Wetting and reactivity of Pb-free solders and brazing alloys of interest for joining processes. (2017-2022)

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza