Wydawnictwo

blaszki5.jpg

Archives of Metallurgy and Materials

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials publikowane są prace naukowe w języku angielskim z dziedziny metalurgii, materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali, techniki cieplnej w hutnictwie, właściwości termodynamicznych i fizycznych materiałów, równowag fazowych w szerokim kontekście oraz dyfuzji, które nie były ogłaszane przedtem w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie prace są recenzowane przez wybitnych specjalistów.

 

Odpowiedź Departamentu Nauki MNiSW w sprawie punktacji czasopisma Archives of Metallurgy and Materials

W dniu 19 grudnia 2016 roku redakcja otrzymała odpowiedź w sprawie braku punktacji ministerialnej naszego czasopisma.
Departament Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że zgodnie z § 26 projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2016 będzie stosowana zasada kompleksowej oceny za lata 2013-2016 z obowiązującym wykazem czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w czasopismach ustalonym na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012.
W wykazie znajdą się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały ujęte w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013-2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism zostanie przyznana najwyższa liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.
Minister ogłosi wykaz w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Aktualizacja

26 stycznia 2017 został opublikowany na stronie MNiSW wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopism z publikowanych wykazów za lata 2013-2016.
Archives of Metallurgy and Materials znajduje się w części A wykazu na poz. 1062 z liczbą 30 punktów za publikacje naukową.


W związku z wygaśnięciem z końcem 2017 roku umowy pomiędzy Polską Akademią Nauk a De Gruyter Poland, artykuły opublikowane w Archives of Metallurgy and Materials (zaczynając od zeszytu 1/2018 vol. 63) nie będą zamieszczane na stronach wydawnictwa De Gruyter.

Na stronach De Gruyter nadal możliwy jest dostęp do numerów od 4/2010 (vol. 55) do 4/2017 (vol. 62).

Dostęp do bieżących artykułów w Czytelni Czasopism PAN www.journals.pan.pl

Instrukcja dla autorów (pdf)


Impact Fac­tor 2017 - 0.625


Czasopismo jest indeksowane w Institute for Scientific International w następujących działach:

Science Citation Index - Index Expanded, Research Alert, Materials Science Citation Index, Current Contents / Engineering, Computing and Technology, CambridgeScientific Abstracts, CSA Technology Research, CSA Materials Research Database, CSA Engineering Research Database, CSA High Tech Research Database, CSA Metadex, CSA Engineered Materials, CSA Materials Business File, CSA Aluminum Industry Abstracts, CSA Copper Technical Reference Library, CSA Corrosion Abstracts, CSA Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts, CSA Mechanical & Transportation Engineering, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, CSA Earthquake Engineering Abstracts, CSA ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering, CSA Aerospace & High Technology Database, CSA Solid State & Superconductivity, CSA Computer & Information Systems, CSA Electronics & Communications, CSA Technology Research, CSA Illustrata: Technology.
Nadto w Cambridge Scientific Abstracts i od roku 2011 w CSA ProQuest oraz The Summon – wyszukiwarce umożliwiającej przeszukiwanie zasobów bibliotek i wpływającej na zwiększenie widoczności i użytkowania treści czasopism.


Więcej szczegółów oraz dostęp do artykułów od numeru 49/ 2004 w wersji anglojęzycznej >>>