Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Procedura realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Postanowienia ogólne

Zasady dotyczą działania STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Pracownik zobowiązany jest samodzielnie nawiązać kontakt z instytucją zagraniczną w której chce odbyć szkolenie w ramach Programu ERASMUS+

Wszelkie kwestie związane z planowaniem i organizacją podróży, np. ustalenie indywidualnego programu szkolenia, zakup biletu, rezerwacja hotelu, wykupienie ubezpieczenia leżą w gestii pracownika wyjeżdżającego zwanego dalej „Uczestnikiem".

Standardowy finansowany okres pobytu pracownika IMIM w instytucji przyjmującej wynosi 2-6 dni roboczych. Dopuszczalne są pobyty trwające maksymalnie do 2 miesięcy, jednak wtedy finansowanie z funduszy UE programu Erasmus+ przyznawane jest na maksymalnie 6 dni i połączone jest z finansowanie zerowym na resztę pobytu.

Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r.

Pracownik wyjeżdżający na stypendium musi samodzielnie ubezpieczyć się (od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji goszczącej. Konieczne jest także uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

Dokumenty mające zastosowanie do realizacji wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ są dostępne na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROJEKTY EUROPEJSKIE → ERASMUS+

Przed wyjazdem

1. Co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem Uczestnik mobilności (pracownik IMIM PAN- zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło) ma obowiązek wypełnić i złożyć wniosek wyjazdowy w sekretariacie IMIM PAN

2. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora IMIM PAN Uczestnik ma obowiązek dostarczyć do Administratora Programu ERASMUS+:

• Indywidualny Program Szkolenia (Staff mobility for training agreement) zatwierdzony przez Koordynatora Programu ERASMUS+ w IMIM PAN prof. Marka Farynę oraz przedstawiciela instytucji przyjmującej (w wersji elektronicznej oraz wydrukowane i podpisane dokumenty) (załącznik D)

• Wypełnioną przez Uczestnika umowę finansową - w wersji elektronicznej. W umowie należy wypełnić rubryki zaznaczone na żółto (czerwone pola wypełnia Administrator) (załącznik E)

Administrator przygotowuję kompletną umowę finansową pomiędzy Uczestnikiem i IMIM PAN.

Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy przez Uczestnika oraz Dyrektora IMIM. Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacją przez pracownika wszystkich warunków umowy.

Dopuszczalne są dwie formy wypłaty: w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika (walutowy EUR).

Po powrocie

W ciągu 7 dni roboczych Uczestnik ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem:

• imienia i nazwiska uczestnika,

• celu działania za granicą

• daty rozpoczęcia i zakończenia (wzór oświadczenia -załącznik F)

Uczestnik zobowiązany jest także, do wypełnienia ankiety wygenerowanej przez system „Mobility Tool", którą otrzyma mailem po dokonaniu finansowego rozliczenia wyjazdu.

Ponadto w Sekretariacie IMIM PAN należy złożyć sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego.