PROJEKY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Temat projektu: Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu

 

Konkurs: OPUS 14

Projekt badawczy nr 2017/27/B/ST8/01092

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Koreva-Surmacz

DOFINANSOWANIE: 

701 800 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 701 800 zł


Stopy Ti wykazują niską gęstość, doskonałą odporność na korozję oraz bardzo dużą wytrzymałość i udarność w szerokim zakresie temperatur. Wysoki stosunek wytrzymałości do ciężaru stopów tytanu umożliwia im zastąpienie stali w wielu zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości i udarności. Stopy te odgrywają ważną rolę jako materiały dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, urządzeń medycznych, implantów, samochodów sportowych itp.

Odpowiednią strukturę i właściwości stopów tytanu można uzyskać dzięki zastosowaniu kombinacji obróbki termicznej i mechanicznej.

Intensywne odkształcenie plastyczne (SPD) jest nowym rodzajem obróbki termomechanicznej, które pozwala na zastosowanie bardzo wysokiego obciążenia materiału bez jego uszkodzenia, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych metod. Ostatnio wykazano, że intensywne odkształcenie plastyczne prowadzi nie tylko do mocnego rozdrobnienia mikrostruktury i do umocnienia materiału, ale również może prowadzić do nietypowych przemian fazowych. Innymi słowy, fazy w materiale przed i po SPD mogą być różne. Jednak, przemiany fazowe wywołane SPD różnią się od przemian utworzonych podczas tradycyjnych metod obróbki termicznej lub mechanicznej. Przewidzieć i umieć wyjaśnić takie przemiany fazowe stanowi wyzwanie dla naukowców. Można również wykorzystywać przemiany fazowe wywołane SPD w celu poprawienia właściwości stopów na bazie tytanu. Zastosowanie kombinacji obróbki termiczne i mechaniczne stopów na bazie tytanu jest szczególnie skuteczne, ponieważ tytan ma różne modyfikacje alotropowe w niskich (faza α) i wysokich (faza β) temperaturach. Ponadto, tytan posiada również wysokociśnieniową fazę ω. W projekcie będzie zbadany wpływ SPD metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem (HPT) na przemiany fazowe w stopach na bazie tytanu. Przypuszczamy, że SPD może promować lub hamować tworzenie się nie tylko faz wysokotemperaturowych, a także faz wysokociśnieniowych. W projekcie zostaną zbadane podstawy tworzenia fazy ω podczas procesu SPD w trzech stopach Ti z różnymi stabilizatorami fazy β (Nb, Ni, Co). Ponadto, zostanie zanalizowano wpływ warunków przygotowania próbek (stopowanie, mikrostruktura, skład fazowy) oraz warunków SPD (ciśnienie, temperatura, stopień i szybkość odkształcania) na transformację fazową α→ω. Badania te pozwolą na modyfikację i polepszenie własności stopów tytanu, które mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.


 

Temat projektu: Indukowane mechanicznie przemiany fazowe w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej

 

Konkurs: OPUS 19

Projekt badawczy nr 2020/37/B/ST5/03267

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

557 400 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 557 400 zł


Głównym celem projektu jest otrzymanie materiału dwufazowego z wykorzystaniem mechanicznie (naprężeniowo oraz odkształceniowo) indukowanych przemian fazowych w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej. Projektowanie materiału o bardzo wysokich własnościach mechanicznych będzie polegać na stabilizacji faz metastabilnych. Takie podejście, w zależności od badanego układu, pozwoli na uzyskanie unikalnych własności w niskich i podwyższonych temperaturach..

 

Temat projektu: Krystalograficzno-fenomenologiczny model termosprężystej przemiany martenzytycznej dla stopów Heuslera

 

Konkurs: OPUS 15

Projekt badawczy nr 2018/29/B/ST8/02343

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

590 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 590 600 zł


Podstawowym celem projektu jest wyznaczenie uniwersalnego modelu dla stopów Heuslera opisującego relacje krystalograficzne pomiędzy faza macierzystą, określaną mianem austenitu a fazą o niższej symetrii będącą wynikiem termosprężystej przemiany martenzytycznej. Wybór tego typu stopów jest podyktowany charakterem samej przemiany termosprężystej, którą cechuje pełna odwracalność krystalograficzna podczas przejść pomiędzy obydwoma fazami.

   

Temat projektu: Adaptacyjne struktury martenzytyczne - wpływ modulacji oraz inwersyjnych błędów ułożenia na strukturę krystaliczną oraz efekt magnetycznie indukowanego odkształcenia

 

Konkurs: OPUS 13

Projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/02524

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

596 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 596 600 zł


Podstawowym celem projektu jest określenie roli różnych granic bliźniaczych w tym roli periodycznych lub częściowo periodycznych zaburzeń strukturalnych, takich jak modulacja oraz inwersyjne błędy ułożenia na strukturę krystaliczną oraz magnetycznie indukowane odkształcenie. Pełna charakterystyka mikrostrukturalna pozwoli również na wskazanie udziału poszczególnych składowych mikrostruktury do krytycznego naprężenie bliźniakowania oraz na wyeliminowanie składowych niekorzystnych i w konsekwencji poprawę efektu magnetycznie indukowanego odkształcenia.


 

Temat projektu: Rola tekstury krystalograficznej oraz rozmiaru krystalitów w kształtowaniu efektu supersprężystego w stopach z pamięcią kształtu na bazie żelaza

 

Konkurs: PRELUDIUM 19

Projekt badawczy nr 2020/37/N/ST5/03134

Kierownik projektu: Dr Monika Czerny

DOFINANSOWANIE: 

135 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 135 600 zł


Głównym celem proponowanego programu badawczego jest wytworzenie materiału polikrystalicznego o odpowiednich składowych tekstury (deformacji lub rekrystalizacji) i odpowiedniej wielkości ziarna, które doprowadzą do uzyskania dużego efektu supersprężystego w materiale polikrystalicznym na bazie Fe. Oba aspekty zostaną uzyskane poprzez użycie metod dużych deformacji, a następnie jednoetapową lub dwuetapową obróbkę cieplną. Kolejnym celem jest modyfikacja składu chemicznego, która umożliwi przesunięcie temperatury początkowej martenzytu (Ms) w kierunku wyższych temperatur. To z kolei znacznie zwiększy potencjał aplikacyjny proponowanego materiału. W projekcie planowane jest to poprzez niewielki dodatek Nb lub Ti.


   

Strona 1 z 5

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>