blaszki5.jpg

Dr hab. inż. Przemysław Fima, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 24, pokój 205, fax: (012) 295 28 04

e-mail: p.fima@imim pl

 
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Przemysław Fima jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 
Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002

Doktor: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2006

Dr hab.: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2015


Dorobek naukowy

Łącznie 45 opublikowanych pozycji, w tym 36 prac w recenzowanych czasopismach naukowych ( pozycje ujęte przez Journal Citation Reports).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8985-240X

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat 

 1. P. Fima, A. Dębski, W. Gąsior: Electromotive force measurements in liquid Li-Si alloys, J. Phase Equilib. Diff. 33 (2012) 351-356.

 2. P. Fima: Surface tension and density of liquid Sn-Ag-Cu alloys. Int. J. Mater. Res. 103 (2012) 1455-1461.

 3. P. Fima, A. Gazda: Thermal analysis of selected Sn-Ag-Cu alloys. J. Therm. Anal. Calorim. 112 (2013) 731-737.

 4. P. Fima, H. Flandorfer: Enthalpy of mixing of liquid Ag-Bi-Cu alloys at 1073 K. Thermochim. Acta 575 (2014) 336-342.

 5. P. Fima, G. Garzeł, A. Sypień: Wetting of Cu pads by Bi-2.6Ag-xCu alloys and phase equilibria in the Ag-Bi-Cu system. J. Electron. Mater. 43 (2014) 4365-4373.

 6. P. Fima, J. Romanowska: Activity of bismuth in liquid Ag-Bi-Ni alloys determined by equilibrium saturation method. J. Min. Metall. Sect. B- Metall. 51 (2015) 105-112.

 7. P. Fima, G. Garzeł, K. Berent: Microstructure and Thermal Analysis of As-Cast Ag-Bi-Ni alloys. J. Electron. Mater. 45 (2016) 136-144.

 8. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima: Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys. J. Alloy Compd. 673 (2016) 272-277.

 9. T. Gancarz, P. Fima: Wetting and Interfacial Chemistry of Sn-Zn-Ga Alloys with Cu Substrate. J. Mater. Eng. Perform. 25 (2016) 3358-3365.

 10. P. Fima, H. Flandorfer: Mixing enthalpies of liquid Bi-Ni and Ag-Bi-Ni alloys. Thermochim. Acta 657 (2017) 134-143


Projekty badawcze

Projekty MNiSW/NCN

 • Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/NKanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2013

 • Właściwości termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania wodoru, (Projekt 2011/01/D/ST8/01630), IMIM PAN, kierownik projektu, 2011-2014

 • Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, (Projekt IP2011 012571), IMIM PAN, kierownik projektu, 2012-2014

 • Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w stopach Ag-Bi-Ni, (Projekt IP2012 035672), IMIM PAN, kierownik projektu, 2013-2015

 • Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+(Ga, Na), (Projekt 2013/09/D/ST8/03991), IMIM PAN, wykonawca, 2014-2017

 • Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd, (Projekt 2013/11/B/ST8/04286), IMIM PAN, główny wykonawca, 2014-2017

 • Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb, (Projekt 2015/19/B/ST8/01074), IMIM PAN, kierownik projektu, 2016-2019

Projekty Unii Europejskiej

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2013

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staż naukowy: KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja, 2004 (2 miesiące

Staż podoktorski: Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska, 2007-2010

Staż naukowy: Department of Inorganic Chemistry/Materials Chemistry, University of Vienna, Austria, 2012 (1 miesiąc), 2014 (2,5 tygodnia), 2016 (2 tygodnie)

Staż naukowy: IEK-2 Microstructure and Properties of Materials, Forschungszentrum Jülich, Niemcy, 2013 (2 tygodnie)


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Opiekun naukowy 2 prac doktorskich: S. Terlicka, M. Bugajska

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2007 Wygranie konkursu MNiSW na Stypendium Pol-Postdoc

2012 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie I miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2009-2010

2013 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie III miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2011-2012

2014 Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN


Członkostwo w organizacjach naukowych

Sekretarz - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee
Członek zespołu redakcyjnego Archives of Metallurgy and Materials

 

Główne zainteresowania naukowe

Zwilżalność i napięcie powierzchniowe metali i stopów, właściwości lutowi bezołowiowych; termodynamika i równowagi fazowe stopów metali, stopy litu do magazynowania energii.