Drukuj

Dr inż. Łukasz Rogal

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz


Tytuł pracy w języku polskim: Opracowanie technologii tiksotropowego odlewania wybranych stopów żelaza i aluminium oraz charakterystyka otrzymanych tiksoodlewów

Tytuł pracy w języku angielskim: Developing steel and aluminum alloy thixoforming technology and characterization of the obtained thixo-casts

 

Słowa kluczowe w języku polskim: odlewanie tiksotropowe, stop 7075, modyfikacja Sc i Zr, 100Cr6, X210CrW12, TEM, DSC

Słowa kluczowe w języku angielskim: thixoforming, AA7075, modification, 100Cr6, X210CrW12, TEM, DSC

 

Charakterystyka pracy w języku polskim:

W ramach rozprawy doktorskiej opracowano metody otrzymywania mikrostruktury globularnej w stopach wyjściowych aluminium 7075 poprzez modyfikację Sc i Zr oraz w wysokowęglowych stalach stopowych 100Cr6 i X210CrW12 na drodze odkształcenia plastycznego (SIMA). Dokonano charakterystyki zakresu stało-ciekłego wg kryteriów Kazakova oraz określono właściwości reologiczne stopu 7075 z dodatkiem Sc i Zr w zakresie solidus-likwidus. Zaprojektowano i wykonano stanowisko doświadczalne do kształtowania tiksotropowego stopów metali. Opracowano parametry technologiczne dla tiksoformowania stopu aluminium z serii 7075 z dodatkiem Sc i Zr oraz dwóch gatunków stali 100Cr6 i X210CrW12. Przeprowadzono kompleksową charakterystykę mikrostruktury, właściwości fizycznych oraz mechanicznych tiksoodlewów bezpośrednio po procesie z zastosowaniem zaawansowanych metod badawczych (SEM, TEM, DSC, rentgenowska analiza fazowa). W celu podwyższenia właściwości mechanicznych ukształtowanych tiksotropowo elementów przeprowadzono serię zabiegów cieplnych wyznaczając optymalne parametry obróbki cieplnej.

 

Charakterystyka pracy w języku angielskim:

Methods of obtaining globular microstructure were worked out: through modification by Sc and Zr - in 7075 aluminum, and by plastic deformation (SIMA) - in two kinds of high carbon steel: 100Cr6 i X210CrW12. Characterization of liquidus and solidus range was carried out for all alloys according to Kazakov's criteria and the rheological properties of 7075 alloy with Sc and Zr in semi-solid state were determined. A prototype machine for thixoforming was designed and constructed. Technological parameters for thixoforming of 7075 alloy with Sc and Zr as well as 100Cr6 and X210CrW12 steels were developed. Complex characterization of microstructure, physical and mechanical properties of thixo-casts directly after the thixoforming process was performed with the application of advanced research methods (SEM, TEM, DSC, X-Ray). In order to improve mechanical properties of thixo-casts optimal conditions of heat treatment were determined.


Publikacje z zakresu tematyki pracy doktorskiej: