Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, Prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952857, pokój 22, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Wojciech Maziarz jest zatrudniony w Instytutcie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk na stanowisku profesora PAN

Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej,  Specjalność: Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna, 1994

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2001 (z wyróżnieniem)

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2012


Dorobek naukowy

Łącznie 95 opublikowanych pozycji.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. Maziarz W, Czaja P, Szczerba M.J., Lityńska-Dobrzyńska L, Czeppe T, Dutkiewicz J, Influence of Ni/Mn concentration ratio on microstructure and martensitic transformation in melt spun Ni-Mn-Sn Heusler alloy ribbons, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 615 (2014) 173-177.

  2. Czaja P, Maziarz W, Przewoźnik J, Żywczak A, Ozga P, Bramowicz M, Kulesza S, Dutkiewicz J, Surface topography, microstructure and magnetic domains in Al for Sn substituted metamagnetic Ni-Mn-Sn Heusler alloy ribbons, INTERMETALLICS, 55 (2014) 1-8.

  3. Czaja P, Maziarz W, Przewoźnik J, Kapusta C, Hawelek Ł, Chrobak A, Drzymała P, Fitta M, Kolano-Burian A, Magnetocaloric properties and exchange bias effect in Al for Sn substituted Ni48Mn39.5Sn12.5 Heusler alloy ribbons, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 358-359 (2014) 142-148.

  4. Maziarz W, Czaja P, Dutkiewicz J, Wroblewski R, Leonowicz M, Magnetic and martensitic transformations in Ni46Mn41.5-xFexSn12.5 melt spun ribbons, MATERIALS SCIENCE FORUM, 782 (2014) 23-30.

  5. Hawelek L, Kolano-Burian A, Szade J, Maziarz W, Woznica N, Burian A, The atomic scale structure of nanographene platelets studied by X-ray diffraction, high-resolution transmission electron microscopy and molecular dynamics, DIAMOND AND RELATED MATERIALS, 35 (2013) 40-46.

  6. Maziarz W, Czaja P, Czeppe T, Góral A, Lityńska-Dobrzyńska L, Major Ł, Dutkiewicz J, Structure and martensitic transformation in Ni44Mn43.5Sn12.5-xAlx Heusler alloys, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 58 (2013) 443-446.

  7. W. Maziarz, P. Czaja, M.J. Szczerba, J. Przewoźnik, C. Kapusta, A. Żywczak, T. Stobiecki, E. Cesari, J. Dutkiewicz, Room temperature magneto-structural transition in Al for Sn substituted Ni-Mn-Sn melt spun ribbons, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 348 (2013) 8-16.

  8. Maziarz W. SEM and TEM studies of magnetic shape memory NiCoMnIn melt spun ribbons, SOLID STATE PHENOMENA, 186 (2012) 251-254

  9. Zając W, Marzec J, Maziarz W, Rakowska A, and Molenda J, Evolution of microstructure and phase composition upon annealing of LiFePO4 prepared by a low temperature method, FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS, Vol. 4, No. 2 (2011), 117-122

  10. Maziarz W, Dutkiewicz J, Litynska-Dobrzynska L, Santamarta R, Cesari E, Structure investigations of ferromagnetic Co-Ni-Al alloys obtained by powder metallurgy, JOURNAL OF MICROSCOPY-OXFORD, 237 3 (2010) 374-378.

 

Projekty badawcze

Projekty NCN

Projekty NCBiR

Projekty Unii Europejskiej


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) w ramach projektu INCO-COPERNICUS - 10.1997-04.1998 (6 miesięcy)

Staż naukowy w firmie “Memry Europe” (Belgia) – 11. 1998 (1 miesiąc)

Wymiana naukowa na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) – 11. 2000 – (1 miesiąc)

Post-doc stypendium w Instytucie Ciała Stałego i Badań Materiałowych w Dreźnie (Niemcy) w ramach V Ramowego Projektu Europejskiego - 05. 2001-07 2001 (3 miesiące)

Wizyta badawcza Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), w ramach Centrum Doskonałości NAMAM przy IMIM-PAN Kraków, 12. 2003, (1 tydzień)

CNRS-Vitry (Francja) – tygodniowe pobyt w ramach naukowej współpracy polsko-francuskiej dotyczącej wytwarzania materiałów amorficznych - lata 2004-2005

Uniwersytet Palma de Mallorca (Hiszpania), Wydział Fizyki, tygodniowe pobyty naukowe na w ramach wspólnych projektów dotyczących stopów z pamięcią kształtu, lata 2005-2008


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Wyróżnienie pracy doktorskiej - 2001

Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2012


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Opiekun naukowy pracy magisterskiej Pani Katarzyny Wańkowicz (2014)

Wykłady zapraszane na międzynarodowych konferencjach Metallography 2013 i ICOMAT 2014


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu Naukowego 15th International Symposium on Metallography, METALLOGRAPHY'013

Członek Komitetu Doradczego 10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis Sapporo 2014

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej

Sekretarz Sekcji Metaloznawstwa, Komitetu Metalurgii PAN

Członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Opracowywanie nowych technik wytwarzania materiałów o drobnoziarnistej strukturze, a w tym metalurgia proszków z uwzględnieniem mechanicznej syntezy i prasowania na gorąco w próżni, tixoforming. Przemiana martenzytyczna w stopach wykazujący efekt pamięci kształtu indukowany cieplne oraz polem magnetycznym. Kompozyty z osnową metaliczna z dodatkiem różnych odmian alotropowych węgla.