blaszki5.jpg

PN-6-2009

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na dostawę napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.

Kraków: dostawa napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25
Numer ogłoszenia: 161272 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie , ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6374200, faks 012 6372192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa napylarki do warstw węglowych lub metalicznych do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, znak sprawy PN-6-2009.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje: zawierania umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poź. zm.), spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki i wymagania określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Wypełniony formularz oferty. 4. Opis parametrów technicznych 5. Podpisany projekt umowy 6. Dokument gwarancyjny 7. Specyfikacja techniczno-punktowa 8. Wykaz wykonanych dostaw + dok. potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością (Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje na kwotę min. 100 000 złotych każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 50
  • 2 - parametry techniczne - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imim.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, II piętro pok. 225.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) realizowany na podstawie umowy UDA-POIG 01.03.01-14-013/08-00 z dnia 1 grudnia 2008.

 

 

Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: