Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

REKRUTACJA NA WYJAZD W RAMACH STAFF TRAINING MOBILITY (STT) W PROGRAMIE ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Pracownicy IMIM PAN zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, mają obowiązek dostarczyć następujące dokumenty do Administratora Programu ERASMU+ w IMIM PAN, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.:

1. Formularz zgłoszenia na wyjazd (formularz do pobrania- załącznik A)

2. List zapraszający z Instytucji przyjmującej (Invitation Letter)- list musi potwierdzać zgodę instytucji goszczącej na realizację wyjazdu szkoleniowego pracownika IMIM PAN - zwanego dalej „Uczestnikiem". List musi zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres Instytucji przyjmującej, termin szkolenia w ramach programu Erasmus + oraz podpis przedstawiciela Instytucji przyjmującej. List musi być sporządzony w języku angielskim. (Wzór listu zapraszającego- załącznik B)

Załącznik A z oryginalnymi podpisami nie jest wymagany. Podpisy elektroniczne lub skany dokumentu są dopuszczalne.

3. Oświadczenie dotyczące rodzaju zatrudnienia - Jeśli Uczestnik jest doktorantem IMIM PAN, nie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - oświadczenie podpisane przez promotora - deklarujące rodzaj umowy w ramach której doktorant będzie zatrudniony na minimum miesiąc przed planowanym wyjazdem do minimum ostatniego dnia realizacji wyjazdu szkoleniowego Erasmus+ (wzór oświadczenia - załącznik C)

Ostateczny termin złożenia wyżej wymienionych dokumentów upływa 23 listopada 2018 r. o godz. 12:00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 r. na stronie imim.pl