Drukuj

Procedura realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Postanowienia ogólne

Zasady dotyczą działania STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Pracownik zobowiązany jest samodzielnie nawiązać kontakt z instytucją zagraniczną w której chce odbyć szkolenie w ramach Programu ERASMUS+

Wszelkie kwestie związane z planowaniem i organizacją podróży, np. ustalenie indywidualnego program szkolenia, zakup biletu, rezerwacja hotelu, leżą w gestii pracownika wyjeżdżającego zwanego dalej „Uczestnikiem".

Standardowy finansowany okres pobytu pracownika IMIM w instytucji przyjmującej wynosi 2-6 dni roboczych. Dopuszczalne są pobyty trwające maksymalnie do 2 miesięcy, jednak wtedy finansowanie z funduszy UE programu Erasmus+ przyznawane jest na maksymalnie 6 dni i połączone jest z finansowanie zerowym na resztę pobytu.

Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1.09.2017 r. do 30.09.2018 r.

Pracownik wyjeżdżający na stypendium musi samodzielnie ubezpieczyć się (od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji goszczącej. Konieczne jest także uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

Dokumenty mające zastosowanie do realizacji wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ są dostępne na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROJEKTY EUROPEJSKIE → ERASMUS+

 


Przed wyjazdem

1. Co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem Uczestnik mobilności (pracownik IMIM PAN- zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło) ma obowiązek wypełnić i złożyć wniosek wyjazdowy w sekretariacie IMIM PAN

2. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora IMIM PAN Uczestnik ma obowiązek dostarczyć do Administratora Programu ERASMUS+:

Administrator przygotowuję kompletną umowę finansową pomiędzy Uczestnikiem i IMIM PAN.
Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy przez Uczestnika oraz Dyrektora IMIM. Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacją przez pracownika wszystkich warunków umowy.
Dopuszczalne są dwie formy wypłaty: w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika (walutowy EUR).

Po powrocie

W ciągu 7 dni roboczych Uczestnik ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem:

-imienia i nazwiska uczestnika,
-celu działania za granicą
-daty rozpoczęcia i zakończenia
(wzór oświadczenia - załącznik E)

Uczestnik zobowiązany jest także, do wypełnienia ankiety wygenerowanej przez system „Mobility Tool", którą otrzyma mailem po dokonaniu finansowego rozliczenia wyjazdu.
Ponadto w Sekretariacie IMIM PAN należy złożyć sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego.